L.dz. MiPBP: 38/98/12    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Daszyńskiego 2 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt. "Położenie posadzki w budynku MiPBP ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śl. (parter, I piętro, schody)". Podstawa prawna" zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

Szczegółowy zakres wykonanych prac stanowi:

Na podstawie przedstawionego przedmiaru robót, proszę przedstawić kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Przed wykonaniem wyceny istnieje możliwość oględziń pomieszczenia, które będzie remontowane oraz dokonania pomiarów kontrolnych.
Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu wykonanych robót kosztorysem powykonawczym.
Ofertę (formularz cenowy) stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 3 wraz z uproszczonym kosztorysem ofertowym należy złożyć najpóźniej do 03.07.2012r. do godz. 10.00 w Dziale Księgowości, Finansów i Kadr lub przesłać mailem lub pocztą na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
adres mailowy: bibliotekaws@hoga.pl
Kryterium wyboru: najniższa cena
Termin realizacji zamówienia: do 20.08.2012r.
Planowany termin podpisania umowy to 09.07.2012r.
Forma płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.