• 29 czerwca 2022

BiblioFotka - Wakacyjny konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży - plakat

BiblioFotka

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZEŚLIJ SWOJE ZDJĘCIE Z KSIĄŻKĄ!
WYGRAJ ATRAKCYJNE NAGRODY!

PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM
NA ADRES:
wypozyczalnia@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl
LUB ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W BIBLIOTECE

CZAS TRWANIA KONKURSU
1 LIPCA – 22 SIERPNIA 2022

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
“BiblioFotka czyli zdjęcie z książką”

 1. ORGANIZATOR
  Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
 2. CELE KONKURSU
  – Promowanie czytelnictwa wśród dzieci,
  – Rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci,
  – Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,
  – Popularyzowanie sztuki fotografowania.
 3. TEMATYKA KONKURSU
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego siebie z książką.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  – Do zdjęcia należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, adres mailowy,
  – Technika wykonania zdjęcia jest dowolna,
  – Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie trzy fotografie,
  – Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie zdjęć konkursowych w ramach działalności Organizatora.
 5. KATEGORIE WIEKOWE
  Dzieci w wieku do 15 lat.
 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim lub wybranej filii od 01.07.2022 do 22.08.2022, do godz. 16.00. Możliwe jest także przesłanie zdjęć drogą elektroniczną na adres: wypozyczalnia@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl
 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  – Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MiPBP w Wodzisławiu Śląskim,
  – Kryteria oceny fotografii: oryginalność pomysłu, kreatywność, estetyka fotografii.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  – Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu,  komunikacji z uczestnikami konkursu, ogłoszenia wyników konkursu oraz przekazania nagród zwycięzcom – są to tzw. prawne interesy administratora i przetwarzanie danych jest wtedy zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie pracy oraz wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi udział w konkursie,
  – Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez osobę, której dane dotyczą, określonych cech,
  – W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, usunięcia danych osobowych (w określonych prawem przypadkach), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w określonych prawem przypadkach), sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  – Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  – Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
  – Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, ul. Ignacego Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
  – Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, pod adresem: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, ul. Ignacego Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 9. NAGRODY
  – Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej MiPBP w Wodzisławiu Śląskim,
  – Zwycięzcom konkursu zostaną indywidualnie wręczone nagrody w MiPBP. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w MiPBP oraz filiach.

REGULAMIN KONKURSU W FORMACIE PDF DOSTĘPNY  TUTAJ