• 19 maja 2016
Selfie Z Sienkiewiczem

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Selfie z Sienkiewiczem

KONKURS ORGANIZOWANY W RAMACH PROJEKTU ŚREDNIOWIECZNE POTYCZKI Z SIENKIEWICZEM DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest MiPBP w Wodzisławiu Śl.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w konkursie.

Założenia

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V, VI oraz uczniów szkół gimnazjalnych.
 2. Przedmiotem konkursu jest dowolna, fotograficzna interpretacja tematu „selfie z Sienkiewiczem”. Ideą konkursu jest popularyzacja twórczości i idei zawartych w dziełach Sienkiewicza w związku z trwającym Rokiem Sienkiewiczowskim w 100. rocznicę jego śmierci.
 3. Zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z definicją „selfie”- rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Zdjęcie przedstawia samego siebie (w tym przypadku fotografa) lub jego odbicie w lustrze.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
 5. Przedmioty niezbędne do wykonania zadania konkursowego uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

   Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie zdjęcia selfie interpretującego temat i przeslanie go na adres mailowy bibliotekaws@hoga.pl z dopiskiem w temacie maila SELFIE Z SIENKIEWICZEM – w terminie 5 – 31 maja 2016 do godz. 23,59
 2.  Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu. W przypadku, gdy na zdjęciu został utrwalony wizerunek innych niż Użytkownik osób, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku także tych osób. Użytkownik oświadcza na piśmie, że posiada zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi.
 1. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.
 2. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena organizatora.

      Termin obowiązywania konkursu

 1. Zdjęcia „selfie z Sienkiewiczem” można przysyłać na podany mail z dopiskiem SELFIE Z SIENKIEWICZEM od dnia ogłoszenia konkursu
 2. Konkurs trwa od 5 -31 maja 2016 do godz.23.59
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.06.2016 r. podczas Biesiady Rycerskiej

      Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród nadesłanych zdjęć wyłoni laureatów konkursu biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac oraz ich powiązanie z tematem konkursu.
 2. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Jury ma prawo do nieprzyznania nagród.
 3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 4. O miejscu i czasie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo zgodnie z danymi podanymi w oświadczeniu.

       Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników.
 3. Wszelkie informacje będą dostępnie z dniem ogłoszenia konkursu na stronie internetowej biblioteka.wodzislaw.pl i pod nr tel. 32 455  29 63