• 6 lutego 2019

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro (dot. wykonania dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem oraz specyfikacji technicznej i odbioru robót)

 1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem oraz specyfikacji technicznej i odbioru robót koniecznych do wykonania przebudowy części wejściowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim wraz z lokalizacją windy dla osób niepełnosprawnych.
 2. Lokalizacja  windy nie może powodować kolizji z  istniejącą funkcją pomieszczeń bibliotecznych.
 3. Lokalizacja windy powinna być zgodna z planem zagospodarowania miasta Wodzisławia Śląskiego.
 4. Projektant zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnej części inwentaryzacji budowlanej i instalacji na potrzeby projektu.
 5. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące  od podpisania umowy (załącznik nr 2 – projekt umowy).
 6. Warunki płatności: za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą złożenia faktury jest dokonany przez przedstawiciela Zamawiającego odbiór.
 7. Warunki gwarancji: Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.
 8. Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli Dyrektor Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl.  tel. (32) 455 48 74
 9. Kryteria wyboru oferty:  najniższa cena brutto.
 10. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14.02.2019 r. do godz. 10.00
 11. Dopuszcza się złożenie oferty: w formie pisemnej na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. I. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śl. – Dział Księgowości i Administracji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl. W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

    Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej

    Załącznik nr 2 – projekt umowy

    Załącznik nr 3 – zdjęcia elewacji frontowej

    Załącznik nr 4 – lokalizacja biblioteki na mapie poglądowej