Polityka prywatności

(aktualna na dzień 25.05.2018 r.)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z strony internetowej biblioteka.wodzislaw.pl – zwana  dalej “Stroną”.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony.

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 2, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa

III. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1.  Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).
 2. Administrator, w oparciu o przepisy RODO, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących okolicznościach:
  a. użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
  b. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  c. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie.
 3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do zbiorów osób trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi na podstawie umowy powierzenia.
 4. Podczas wykonywaniu różnego rodzaju zadań i projektów, Administrator współpracuje z osobami trzecimi, w tym w szczególności z Gminą Wodzisław Śląski. W takich przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe na zlecenie takich osób trzecich jako Podmiot Przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO, o czym Użytkownik będzie poinformowany, a Administrator zachowa wszelkie wymogi określone w tym przepisie.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. Korzystanie ze strony nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. W niektórych sytuacjach podanie określonych danych wymagane będzie w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi:
  a. Dane do kontaktu.
 2.  W przypadkach opisanych w ust. 1, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
  a. Imię i nazwisko,
  b. adres poczty elektronicznej.
 3. Niezależnie od powyższego, Użytkownik korzystający ze Strony może udostępnić Administratorowi następujące dane:
  a. adres IP,
  b. adres URL żądania,
  c. nazwa domeny,
  d. rodzaj przeglądarki,
  e. liczba interakcji ze Stroną,
  f. ilość czasu spędzonego na Stronie,
  g. data i godzina korzystania ze Strony,
  h. dane geolokalizacyjne,
  i. informacje techniczne o urządzeniu.
 4. Celem przetwarzania przez Administratora danych, o których mowa w ust. 3, jest analizowanie działań poszczególnych Użytkowników, którzy korzystają ze Strony.

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach:
  1. pliki cookies – 1 rok,
  2. dane analityczne – 26 miesięcy (od ostatniej wizyty na Stronie),
  3. dane kontaktowe – do wycofania zgody.

VI. Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom:

 1. pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych,
 2. organy publiczne, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

VII. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:

 1. dostęp do treści swoich danych,
 2. sprostowanie danych,
 3. modyfikacja danych.
 4. ograniczenie przetwarzania danych,
 5. usunięcie danych,
 6. przenoszenie danych.Poza uprawnieniami, o których mowa wyżej, Użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez Użytkownika. Administrator, w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych.

3. Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem.

4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO.

VIII. Profilowanie oraz targetowanie

Administrator nie stosuje profilowania ani targetowania.

IX. Pliki cookies

 1. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies.
 2. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Strony, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania z Strony.
 4. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownikach.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies zaznaczając zgodę w oknie dialogowym dotyczącym plików cookies niezwłocznie po załadowaniu przez przeglądarkę Serwisu. Wyrażenie zgody Użytkownika na zapisywanie plików cookies jest dobrowolne.
 6. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
  a. w przeglądarce Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
  b. w przeglądarce Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org /pl/kb/ciasteczka)
  c. w przeglądarce Chrome (http://support.google.com/ chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
  d. w przeglądarce Opera (http://help.opera.com /Windows/12.10/pl/cookies.html)
  e. w przeglądarce Safari (https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB)z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

X. Bezpieczeństwo danych Użytkownika oraz dzieci

 1. Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.
 4. W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na celu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.

XI. Uwagi końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.
 2. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres Administratora.