Deklaracja dostępności

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://biblioteka.wodzislaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.06.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  10.06.2015 r.

Data ostatniego przeglądu: 12.02.2024 r.

Dane teleadresowe jednostki:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim
ul. Ignacego Daszyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 4554874
e-mail: sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem
 2. Możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Oświadczenie sporządzono: 23.09.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 12.02.2024 r.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewelina Wąs e-mail:  sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl tel.: 32 4554874.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
44-300 Wodzisław Śląski ul. Ignacego Daszyńskiego 2

 1. Opisywany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, zawierającym dwie kondygnacje naziemne oraz jedną kondygnację podziemną, w którym mieści się Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Budynek Biblioteki położony w centrum miasta w niewielkiej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych oraz tras przelotowych.
 2. Przejście dla pieszych prowadzi bezpośrednio do schodów wejściowych do Biblioteki.
 3. W budynku usytuowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na poziomie parkingu wraz z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Platforma umożliwia wjazd na parter budynku  jak również  na I piętro, gdzie znajduje się Czytelnia oraz sala konferencyjna.
 4. Główne punkty obsługi znajdują się na parterze budynku: Wypożyczalnia dla dorosłych, Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, Dział Muzyczny i dostępne są bez barier architektonicznych. Na parterze zlokalizowane sa również pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób  z dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi.
 5. Na pierwszym piętrze znajduje się Czytelnia, pomieszczenie działu opracowywania zbiorów, sala konferencyjna, gabinet dyrektora, administracja.
 6. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 7. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 8. Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.
 9. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Filie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim:

Wykaz filii

Filia nr 1
44-304 Wodzisław Śl. – Wilchwy
ul. świętego Wawrzyńca 11
Filia nr 2
44- 300 Wodzisław Śl.
ul. 26 Marca 51, Szpital
Filia nr 5
44-313 Wodzisław Śl. – Radlin II
ul. Chrobrego 156
Ochotnicza Straż Pożarna
Filia nr 9
44-373 Wodzisław Śl. – Kokoszyce
ul. Młodzieżowa 47
Filia nr 10
44-373 Wodzisław Śl. – Zawada
ul. Konwaliowa 4
Filia nr 13
44-286 Wodzisław Śl.
Osiedle XXX- Lecia 63
Filia nr 15
44-313 Wodzisław Śl. – Jedłownik
ul. Kokoszycka 180 G

Lokale, w których znajdują się siedziby filii bibliotecznych są administrowane i zarządzane przez właścicieli nieruchomości, na podstawie umów najmu bądź użyczenia. Wszystkie mają osobne wejścia do budynku. Filia nr 1 Wilchwy posiada wejście umożliwiające bezpośrednie dotarcie dla osób niepełnosprawnych. Filie nr 2, 5, 9, 10, 15 nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast Filia nr 13 os. XXX – lecia posiada podjazd dla wózków inwalidzkich zlokalizowany przed wejściem do placówki. Pomieszczenia tej filii są przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych. Do wszystkich filii istnieje możliwość wejścia osoby niepełnosprawnej z asystentem oraz psem przewodnikiem.