ZARZĄDZENIE nr 5/2012 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl. z dnia 29.03.2012r. w sprawie: zmiany Regulaminów udostępniania zbiorów bibliotecznych.
Na podstawie § 16 Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zarządzam, co następuje:

§ 1
         Wprowadzam do stosowania Regulamin Wypożyczalni, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia                        
§ 2
Wprowadzam do stosowania Regulamin Czytelni, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 3
Wprowadzam do stosowania Regulamin Działu Muzycznego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 4
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikom Działu
Traci moc Zarządzenie nr 4 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie wprowadzenia Regulaminów udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2012 roku.