W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000 euro na wykonanie zadania „Dostawa książek do budynku MiPBP ul. I. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski” zgodnie z załącznikiem nr 1 wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1

  •  Księgarnia Orbita, Rynek 12, 44-200 Rybnik z wartością brutto: 9806,37zł, słownie: dziewięć tysięcy osiemset sześć zł. trzydzieści siedem gr.

UZASADNIENIE WYBORU: wybrano ofertę nr 1 jako jedyną, która wpłynęła.