• 19 stycznia 2022

lNICJATYWA LOKANA

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
REGULAMIN NABORU NA INICJATYWY LOKALNE
W RAMACH PROJEKTU„BIBLIOTEKA BLISKO CIEBIE”
Celem naboru wniosków jest zainicjowanie nowych działań kulturalnych, które przyczynią się do zaangażowania mieszkańców powiatu wodzisławskiego w tworzenie kultury, wzmocnią zaangażowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w życie społeczności lokalnej, odkryją i rozwiną potencjał oraz kapitał kulturowy społeczności lokalnej.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE
1) Organizatorem działań związanych z inicjatywą jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, zwana dalej MiPBP w Wodzisławiu Śląskim.
2) Nabór wniosków jest częścią projektu „Biblioteka BLISKO Ciebie” realizowanego w ramach Kierunku interwencji 4.1 BLISKO – Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / Oddolność Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
3) W naborze wniosków na inicjatywy lokalne można zgłaszać pomysły wpisujące się w obszar kultury.
4) Inicjatywa będzie realizowana przy współpracy z MiPBP w Wodzisławiu Śląskim.
5) Inicjatywa musi być kierowana do społeczności lokalnej Wodzisławia Śląskiego i odbywać się na jego terenie.
2. INFORMACJE O BUDŻECIE NA INICJATYWY LOKALNE
1) Inicjatywy będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach w ramach Kierunku interwencji 4.1 BLISKO – Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / Oddolność Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
2) Przewidywany budżet całkowity wynosi 17,500 złotych.
3) W ramach projektu dofinansowanie otrzyma od 1 do 3 inicjatyw kulturalnych.
4) Rozliczeniem wspartych inicjatyw zajmować się będzie Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim, która prowadzi księgowość MiPBP w Wodzisławiu Śląskim.
3. AUTORZY INICJATYWY
1) Autorami inicjatyw mogą być mieszkańcy powiatu wodzisławskiego:
– pełnoletnie osoby indywidualne,
– grupy nieformalne,
– grupy formalne (stowarzyszenia, kluby, związki itd.).
2) Każdy autor może złożyć jeden projekt inicjatywy.
3) Autorami nie mogą być pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.
4. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1) Ogłoszenie naboru wniosków 30.12.2021 r.
2) Składanie wniosków do 24.01.2022 r., weryfikacja 31.01.2022 r.
3) Wybór inicjatyw 01.02.2022 r.
4) Podanie do publicznej wiadomości wyników naboru inicjatyw 02.02.2022 r.
5) Spotkanie dla beneficjentów „Jak zrealizować i rozliczyć projekt inicjatywy” przygotowujące do rozliczenia projektu 04.02.2022 r. lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu.
6) Realizacja wybranych inicjatyw luty – listopad 2022 r.
5. ZGŁOSZENIA INICJATYWY
1) Autorzy, aby zgłosić swoją inicjatywę do konkursu, powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), wydrukować i dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim,
w kopercie z napisem „Biblioteka BLISKO Ciebie – Inicjatywa Lokalna” lub złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail:sekretariat@biblioteka.wodzislaw-slaski.pl
2) Do formularzy konkursowych nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych załączników.
3) O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. I. Daszyńskiego 2 ; 44-300 Wodzisław Śląski lub na pocztę e-mail.
4) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
6. OCENA ZGŁOSZONYCH INICJATYW
1) Zgłoszone inicjatywy lokalne poddane zostaną w pierwszym etapie ocenie formalnej, prowadzonej przez Komisję Konkursową.
2) Wnioskodawcy, których zgłoszenia będą posiadały błędy formalne, zostaną poproszeni o wniesienie poprawek.
W tym celu pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim skontaktują się telefonicznie bądź mailowo z osobami wskazanymi w formularzu. Pomysły, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, poddane zostaną ocenie merytorycznej
3) Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w dniu 26.01.2022 r.
4) Oceny merytorycznej wszystkich zgłoszonych inicjatyw lokalnych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora MiPBP w Wodzisławiu Śląskim. Spośród zgłoszonych pomysłów według kryteriów opisanych w punkcie 9, zostanie wybrane od 1-3 inicjatyw przeznaczonych do dofinansowania.
7. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ
Pozytywną ocenę formalną otrzymają zgłoszenia spełniające łącznie następujące warunki:
a) zgłoszenia złożone w terminie podanym w niniejszym regulaminie,
b) zgłoszenia kompletne, składające się z poprawnie wypełnionego formularza,
c) zgłoszenia sporządzone na właściwym formularzu udostępnionym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śląskim na stronie internetowej https://biblioteka.wodzislaw.pl/ oraz na profilu facebookowym biblioteki,
d) zgłoszenia opatrzone podpisem,
e) zgłoszenia, w których okres realizacji pomysłu mieści się w terminach określonych w niniejszym regulaminie.
8. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
1) Kryteria oceny merytorycznej:
a) Na podstawie przeprowadzonej diagnozy lokalnej określono najważniejsze kierunki rozwijania aktywności kulturalnej w Wodzisławiu Śląskim, tak aby prowadzone działania pozwalały na korzystanie z kultury jako ważnego narzędzia tworzenia i pogłębiania więzi społecznych i rozwoju naszej społeczności.
b) Szczególnie cenne będą inicjatywy uwzględniające co najmniej jedną z następujących cech:
– inicjatywy wykorzystujące w ciekawy sposób bogactwo tutejszego krajobrazu i miejskiej architektury – elementów, z których mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego są dumni,
– inicjatywy o charakterze sąsiedzkim, pozwalające na spotkanie i poznawanie się, nabywanie wspólnie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą,
– inicjatywy angażujące młodzież w działania na rzecz swojej lokalnej społeczności i/lub stwarzające dla młodzieży w Wodzisławiu Śląskim twórczą alternatywę spędzania wolnego czasu,
– inicjatywy promujące literaturę, książki i rozwój czytelnictwa.
2) Ocenie podlega również możliwość kontynuacji po zakończeniu projektu.
9. ZASADY OCENY WNIOSKÓW
1) Podczas spotkania, które odbędzie się 1.02.2022 r., Komisja Konkursowa będzie przyznawać punkty wybranym przez siebie projektom inicjatyw, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
2) Każdy członek Komisji Konkursowej otrzymuje pulę 10 punków, które przyznaje minimum trzem inicjatywom.
3) W przypadku uzyskania równej liczby punktów Komisja Konkursowa podejmie decyzję zwykłą większością głosów.
4) Suma przyznanych punktów tworzy listę rankingową poszczególnych inicjatyw.
5) W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa wspólnie może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zwiększeniu budżetu inicjatywy. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia budżetu projektu autor zobowiązany jest do uaktualnienia opisu znajdującego się w formularzu zgłoszenia.
6) W przypadku rezygnacji autora z realizacji projektu, dofinansowany zostanie kolejny projekt z listy rankingowej.
7) Przy realizacji inicjatywy lokalnej, autorom inicjatyw nie przekazuje się żadnych środków finansowych, a wszystkie płatności realizowane będą przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śląskim.
8) Decyzja Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny i nie podlega procedurom odwoławczym.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDŻETU
1) Wydatki muszą zostać poniesione w okresie wskazanym w regulaminie czyli w okresie od lutego do listopada 2022 r.
Wydatki muszą być całkowicie zatwierdzone przez Miejska i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śląskim.
2) Rozliczenie księgowe inicjatyw wspartych dofinansowaniem będzie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim, co oznacza, że wszystkie dokumenty muszą być wystawione na:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim
ul. I. Daszyńskiego 2
44- 300 Wodzisław Śląski
NIP 6472106631
11. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT NABORU WNIOSKÓW
1. Treść niniejszego Regulaminu, wzór formularza zgłoszeniowego są dostępne w siedzibie Organizatora, a ponadto zostały opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://biblioteka.wodzislaw.pl oraz na profilu facebookowym biblioteki.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. I. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
3. W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Regulaminu BLISKO – Biblioteka / Lokalność /Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / Oddolność, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. W sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu decyzję podejmuje Dyrektor MiPBP w Wodzisławiu Śląskim.
REGULAMIN ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA INICJATYWĘ LOKALNĄ
W RAMACH PROJEKTU BIBLIOTEKA BLISKO CIEBIE DOSTĘPNE DO POBRANIA